Αποτελέσματα

Οδικός Χάρτης Δεξιοτήτων για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ένα σύνολο ελκυστικών, καινοτόμων και ειδικά προσαρμοσμένων πόρων και εργαλείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την εισαγωγή και προώθηση των χώρων εργασίας Coworking και Collaborative Workspaces (CWS). Το έργο αποσκοπεί στον εντοπισμό των κυριότερων μαθησιακών αναντιστοιχιών και κενών δεξιοτήτων μεταξύ των δικαιούχων του έργου και στην παραγωγή ενός ψηφιακού χάρτη πορείας δεξιοτήτων (σε 6 γλώσσες – DE, EE, EL, ES, NL, PT) για να καθοδηγήσει τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να προσαρμόσουν τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες τους.

Οδηγός Καλών Πρακτικών & Προτάσεις για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων για τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές ανάγκες των επαγγελματιών με αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και να αυξηθεί η ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων. Οι συστάσεις θα περιλαμβάνουν προτεινόμενες σχετικές ευκαιρίες μάθησης για τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός περιγράμματος για το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες κατάρτισης για την εκπαίδευση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αυτά θα διαμορφώσουν το αρχέιο υπό τον τίτλο “Οδηγός Καλών Πρακτικών & Προτάσεις για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο σε 6 γλώσσες.

Εργαλειοθήκη Πόρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Πόροι κατάρτισης RE-WORK για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εκπαιδευτές σε 6 γλώσσες. Οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα πακέτο πόρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα περιλαμβάνει:

α) Εγχειρίδιο εκπαιδευτών για συνεργατικούς χώρους εργασίας (CWS) για νέους επαγγελματίες, με θέματα όπως επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις, ευέλικτες μέθοδοι εργασίας και καινοτόμα νέα εργασιακά περιβάλλοντα, αυτοαπασχόληση σε συνεργατικά πλαίσια και κοινωνική επιχειρηματικότητα και CWS.

β) Εμπειρικές εκπαιδευτικές ασκήσεις σχετικά με: την ευαισθητοποίηση σχετικά με την σιωπηρή αποχώρηση, τη συνεργατική εργασία, την οικονομία διαμοιρασμού, τη συνεργασία από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) και με γνώμονα τους χρήστες, τη δημιουργία και την ηγεσία των CWS, οι CWS και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα εργαστήρια συνεργατικής δημιουργίας και συνδιαμόρφωσης κ.λπ.

γ) Σχέδια μαθημάτων και εργαστηρίων.