Κοινοπραξία

Stichting Kenniscentrum Pro Work – Ολλανδία

Η Stichting Kenniscentrum Pro Work είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα το Burgh-Haamstede, στην Ολλανδία. Αποστολή του είναι η προώθηση της (επαγγελματικής) εξέλιξης ατόμων με (σημαντική) απόσταση από την αγορά εργασίας και την κοινωνία, όπως ευάλωτες ομάδες και άλλοι που χρειάζονται καθοδήγηση, κατάρτιση και συμβουλευτική σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων και επιμέρους θεματικών. Η PRO WORK δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η βιωσιμότητα των ΤΠΕ, το περιβάλλον, η οικονομία, η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη ταλέντων των νέων, οι καινοτομίες, η ανεργία και το χάσμα γενεών. Σε αυτά τα έργα αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ένα μεγάλο εύρος μεθόδων και μέσων, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, από μια κοινοπραξία που αποτελείται από εταιρείες, περιφερειακά κέντρα κατάρτισης (εκπαίδευσης), κυβέρνηση (τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή), εκπροσώπους ομάδων-στόχων, εκπροσώπους τομέων και κέντρα γνώσης.

Ο οργανισμός επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και στόχος του είναι να προσπαθήσει να μετριάσει την επίδρασή τους στην κοινότητα μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων μάθησης.

pro-work.nl

Die Berater – Αυστρία

Η βασική αρμοδιότητα της “die Berater” είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Το die Berater® προσφέρει ολιστικές συμβουλές, εκπαιδεύει εργαζόμενους και διευθυντές και εξειδικεύεται σε σεμινάρια κοινωνικών δεξιοτήτων, γλωσσικών δεξιοτήτων και πληροφορικής. Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων, καθώς και στον δημόσιο τομέα, π.χ. στην Αυστριακή Υπηρεσία Απασχόλησης (AMS), σε υπουργεία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η die Berater® διαθέτει περίπου 45 παραρτήματα σε όλη την Αυστρία. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1998, περίπου 350.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές προσφορές των περίπου 200 εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ετησίως. Για να γίνουν κατάλληλοι για την αγορά εργασίας ή για να επικαιροποιήσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους ικανότητες στο πνεύμα της δια βίου μάθησης.

Ως σύμβουλοι, οι die Berater® υποστηρίζουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς στη στρατηγική τους ανάπτυξη, εστιάζοντας στα άτομα που απασχολούνται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας εταιρείας.

Στον επίκεντρο των σεμιναρίων, των εργαστηρίων και των συνεδριών coaching και συμβουλευτικής της die Berater® βρίσκεται η αρχή της εκτίμησης και της αναγνώρισης της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας του κάθε ατόμου. Στην εταιρική κουλτούρα της die Berater® η ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός, η ανοχή και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν κεντρικές αξίες.

dieberater.com

Headway A.E. – Ελλάδα

Η Headway (ιδρύθηκε το 1996) είναι μια εταιρεία συμβούλων κοινωνικής ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της ζωής και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, οδηγώντας σε μετασχηματισμούς που έχουν σημαντικό, θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Για να το επιτύχουμε αυτό, αντιμετωπίζουμε ορισμένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα του κόσμου, από μια ολιστική προοπτική, ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους, αναλαμβάνουμε δράση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ως αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες της ανθρώπινης προόδου.

Οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν τους ακόλουθους γενικούς τομείς: Έρευνα & Ανάπτυξη: Συμβουλευτικές υπηρεσίες πολιτικής: Εκτιμήσεις επιπτώσεων: Σχεδιάζουμε, εξετάζουμε και υλοποιούμε πρωτοβουλίες πολιτικής και υποστηρίζουμε αλλαγές πολιτικής και μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη: Βοηθάμε τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε όλους τους τομείς να μετρήσουν και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δράσεών τους στην ευημερία- Ανάπτυξη ικανοτήτων: Αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ιδιώτες και οργανισμούς, εστιάζοντας στην ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων, την οργανωτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη ηγεσίας και διαχείρισης, την υπεράσπιση και την ανάπτυξη πολιτικής, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή της κοινότητας, τον ψηφιακό γραμματισμό και τις δεξιότητες, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

headway.gr

KMOP Policy Center, Βέλγιο

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με 45 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη μη προνομιούχων ομάδων.

Το KMOP μελετά και αναλύει τις επείγουσες κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την κατανόηση της κοινωνίας, προτείνει καινοτόμες παρεμβάσεις, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων με βάση τη δικαιοσύνη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη. Υποστηρίζει ενεργά άτομα και κοινότητες μέσω της άμεσης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, της υλοποίησης καινοτόμων πρωτοβουλιών, της έρευνας και του σχεδιασμού πολιτικών με μεγάλο αντίκτυπο.

Το KMOP Policy Center στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε από το KMOP, το 2020, με στόχο τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών, την παραγωγή αποτελεσματικών, τεκμηριωμένων πολιτικών και την υποστήριξη κοινωνικών θεμάτων. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία του KMOP στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, το Κέντρο Πολιτικής KMOP αναλύει, σχεδιάζει και προτείνει πολιτικές που προωθούν την κοινωνική ευημερία, την ατομική ευημερία και τις ίσες ευκαιρίες, επιφέροντας πραγματική αλλαγή για τα άτομα και τις κοινότητες. Ειδικότερα, αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες γνώσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

policy-center.kmop.org

Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL – Πορτογαλία

Η Aproximar (APX) στοχεύει στην ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των οργανισμών ως στρατηγική για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες και τις αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η αποστολή της επιτυγχάνεται καθημερινά με τη συνδιαμόρφωση και την ανάπτυξη εξατομικευμένων έργων κοινωνικής καινοτομίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών και έργων με γνώμονα τη μεταβίβαση, εκτός από την παροχή του δικού της πακέτου υπηρεσιών ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων: κατάρτιση, συμβουλευτική και κοινωνική παρέμβαση.

Η Aproximar (APX) αναπτύσσει, υλοποιεί και παρέχει υπηρεσίες σε 4 κύριους κλάδους: 1) Εκπαίδευση και ενδυνάμωση της κοινότητας (2007)- 2) Οικονομία, Απασχολησιμότητα και Επιχειρηματικότητα (2009)- 3) Σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (2012)- και 4) Ενεργός Γήρανση και Φροντίδα Εξαρτημένων (2016). Η προσφορά μας (προγράμματα) συνδυάζει πάντα την κοινωνική επιστήμη (γνώση), τις ενεργές μεθόδους (άνθρωποι) και τα κατάλληλα εργαλεία (τεχνολογία).

Η ομάδα της Aproximar (APX) παρέχει καθημερινά υπηρεσίες που ωφελούν/επηρεάζουν τους επαγγελματίες, τους εκπαιδευόμενους, τους εθελοντές και τα άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο, καθώς και τους (υπερ)εθνικούς οργανισμούς-εταίρους (δημόσιους και ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς και κερδοσκοπικούς).

aproximar.pt

Empresas con Valores – Ισπανία

Η ένωση “Con Valores” (ACV) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την επανένταξη στην εργασία και την κοινωνική οικονομία. Η ένωση δημιουργήθηκε από την προσωπική εμπειρία ενός από τους ιδρυτές της, του Melquiades Lozano, ο οποίος εργάστηκε για 20 χρόνια ως επιχειρηματίας υψηλού επιπέδου σε ισπανικές εταιρείες. Κάποια στιγμή στη ζωή του συνειδητοποίησε ότι ήθελε να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή θέση και άρχισε να εργάζεται εθελοντικά, συνοδεύοντας άστεγους στους δρόμους. Κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας εθελοντισμού, παρατήρησε ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων ήταν εντελώς αποσυνδεδεμένος από τα κοινωνικά ζητήματα. Αποφάσισε τότε να πάρει το θέμα στα χέρια του: μετέτρεψε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως υπεύθυνος ανάπτυξης επιχειρήσεων και έγινε διευθυντής ενός ενός επαγγελματικού και επιχειρηματικά προσανατολισμένου οργανισμού: Asociación Con Valores.

Δημιουργούμε γέφυρες μεταξύ της επιχειρηματικής και της κοινωνικής σφαίρας προκειμένου να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα για άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ACV αποτελείται από επαγγελματίες του επιχειρηματικού κλάδου που μοιράζονται την τεχνογνωσία τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια δικαιότερη κοινωνία. Αποστολή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις επιχειρηματικές μας εμπειρίες και επαφές για να υποστηρίξουμε νέες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Το επιχειρηματικό μας όραμα είναι ζωτικής και ουσιαστικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών οργανώσεων. Μας επιτρέπει να εντοπίζουμε, να δημιουργούμε και να ενισχύουμε ευκαιρίες εργασίας.

cvalores.org

Eesti Eduhub Oü – Εσθονία

Η Eesti EduHub είναι ένας νεοσύστατος εσθονικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες μέσω καινοτόμων λύσεων μάθησης και ανάπτυξης, που καλύπτουν πολλούς τομείς και κλάδους, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων, των νέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Η EduHub προωθεί την τοπική ανάπτυξη προωθώντας την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, την καινοτομία, τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, την κοινωνική ευθύνη, τη δικτύωση, τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και τις ειδικές δεξιότητες απασχόλησης. Κύριος στόχος είναι η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Επιπροσθέτως, τα μέλη του προσωπικού του EduHub έχουν εμπειρία στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης των νέων (εκπαιδευτικοί νέων, ερευνητές, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές που εργάζονται με νέους). Εργάστηκαν ως μέντορες και εμπειρογνώμονες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμμετέχουν σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά δίκτυα συνεργατών και ενδιαφερομένων. Το EduHub είναι νεοεισερχόμενο στο πρόγραμμα Erasmus+ ως οργανισμός, αλλά το προσωπικό του έχει ήδη συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρέχοντας μαθήματα κατάρτισης για διαφορετικούς τύπους ή οργανισμούς και άτομα.

eestieduhub.com