Σχετικά

Η Ευρώπη κατέχει την τελευταία θέση στη κινητοποίηση των εργαζομένων (έχοντας σαφείς προσδοκίες, νιώθοντας ότι συνδέεται και υποστηρίζεται από την ομάδα σου και βρίσκοντας σκοπό στην εργασία σου), σημειώνοντας μόλις 14% σε σύγκριση με το 33% των ΗΠΑ και του Καναδά (Gallup’s State of the Global Workplace Report, 2022). Μετά την περίοδο του COVID-19, τα επίπεδα παραίτησης είναι επίσης σημαντικά στην Ευρώπη, με την Αυστρία να έχει την υψηλότερη τιμή κενών θέσεων (5%), ακολουθούμενη από το Βέλγιο και την Ολλανδία (και οι δύο 4,9%) (Eurostat, 2022).

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι συνεργατικοί χώροι εργασίας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες και νέους δημιουργούς που μόλις ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή ή τις μικροεπιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, παρέχοντας τόσο μια σταθερή, λειτουργική εργασιακή ατμόσφαιρα όσο και την ένταξη σε μια συλλογική κοινότητα.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των συνεργατικών χώρων εργασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανάγκες όσον αφορά τη (συνεχιζόμενη) επαγγελματική κατάρτιση για νέους επαγγελματίες, οι οποίοι ενδέχεται να μην διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν σε αυτά τα νέα εργασιακά περιβάλλοντα.

Το έργο Re-Work

Το έργο Erasmus+ RE-WORK (αριθμός έργου: KA220-VET-000155692) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και επικεντρωμένου στον χρήστη προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους επαγγελματίες σχετικά με τους συνεργατικούς χώρους εργασίας (CWS), ώστε να ξεπεραστούν οι συνέπειες της μεγάλης παραίτησης και της σιωπηρής αποχώρησης και να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας.

Το έργο RE-WORK επικεντρώνεται στη δημιουργία ευέλικτων, εξατομικευμένων πόρων και εργαλείων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το έργο συμβάλλει στην αύξηση των εργασιακών δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων των νέων επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών στον τομέα των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων και των μεθόδων Coworking και Collaborative Workspaces.

Το Re-Work αποσκοπεί:

  • Στην εισαγωγή των μεθόδων και μοντέλων Coworking και CWS που βασίζονται στις ανάγκες από κάτω προς τα πάνω (bottom-up)
  • Στην ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των εκπαιδευτών
  • Ευαισθητοποίηση των νέων επαγγελματιών

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 32 μηνών (01/12/2023-31/07/2026).